Eindhoven,
18
mei
2022
|
15:14
Europe/Amsterdam

Lectoren zijn tegen opheffen van fysieke mediatheken

Het bestuur van Fontys buigt zich over een plan om alle mediatheken samen te voegen tot één Fontysbrede dienstverlening die voornamelijk nog digitaal zal zijn. De lectoren zijn het niet eens met dat plan en hebben dat het bestuur nu in een ongevraagd advies laten weten. 

Dat er iets gaat veranderen aan de mediatheken binnen de instelling was al langer bekend.  De discussie over de wenselijke mediatheekfuncties, -positionering en verdeling van kosten loopt al enkele jaren. Onderzoeken leidden vorig jaar tot de ‘Rapportage Onderzoek Mediatheken’, waarop het Fontysbestuur vroeg om een nadere uitwerking van het scenario ‘Toegang tot de wereld’. 

Onderdeel van dit scenario is onder meer de afbouw van de huidige mediatheken. Doel is te komen tot een plaats- en tijdonafhankelijke beschikbaarheid van digitale informatie en kennisbronnen. Voor de resterende (noodzakelijke) fysieke collecties wordt dan gezocht naar bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met bestaande bibliotheken in de omgeving.

De digitalisering van de wereld, inclusief het onderwijs, is een van de redenen waarom er iets moet gebeuren.  Maar ook wordt gewezen naar de nieuwe strategie Fontys for Society. Daarin spreekt Fontys de ambitie uit om een ‘onderzoekend Fontys’ te worden én om de ondersteunende processen en systemen te verbeteren. 

Met name vanwege dat laatste, ageren nu de lectoren. Zij zijn tot nu toe nooit bevraagd of betrokken in dit hele proces. Terwijl zij wel mede het uithangbord van dat onderzoekende Fontys zijn. [Tekst loopt door onder foto]

Gezien het belang en de urgentie van dit dossier, en het feit dat lectoren niet meegenomen zijn in de besluitvorming, brengen de lectoren daarom een ongevraagd advies uit.  “Alle lectoren zijn van mening dat mediatheken niet vervangen kunnen worden door volledig digitale dienstverlening en dat de transitie onze rol als kennisinstituut zeker niet zal versterken. Wel ondersteunen wij het gedachtegoed dat onderdelen van de huidige functies en aanbod van de mediatheek gedigitaliseerd kunnen worden."

De lectoren zien het belang van de fysieke mediatheek vanuit verschillende kanten. “Ten eerste vervult een mediatheek een belangrijke infrastructuur voor onderzoek. Het lijkt ons tegenstrijdig om enerzijds te investeren in meer onderzoek, en aan de andere kant een belangrijke levensader van datzelfde onderzoek te verwijderen.”

Kloppend hart
“De mediatheek is niet enkel de manier om kennis en informatie beschikbaar te stellen voor studenten en docenten, maar ook een manier om de kennis die we ontwikkelen in het lectoraat/instituut te ontsluiten. De mediatheken zijn daarmee het kloppend hart van onze organisatie. Het zijn letterlijk de voelsprieten binnen onze organisatie.”

“Fontys ondermijnt met sluiting van de mediatheken haar eigen Fontys for Society strategie die uitgaat van een kennisorganisatie die meer impact realiseert en zichtbaar is naar medewerkers, studenten en werkveld”, zo valt te lezen in de brief.

Als tweede punt stellen de lectoren dat juist in beroepenvelden waarin de praktijk snel verandert een hybride concept belangrijk is.  “Het verkrijgen van –bijvoorbeeld- een ethische basis vergt een ander studietempo, gedachtenproces of aandachtspanne vergeleken met het eigen maken van –bijvoorbeeld-  een nieuw businessmodel of programmeermethode. Beide zijn nodig.”

“Vanuit didactisch oogpunt moeten studenten enerzijds de snelheid en fragmentatie van online interactie en data vergaren tot zich kunnen nemen, en anderzijds de mogelijkheid hebben om te vertragen en juist offline in een mediatheekomgeving grotere stukken tekst kunnen bestuderen.”

Sticky campus
Ten derde vinden de lectoren dat een moderne, zichtbare en toegankelijke mediatheek een belangrijke plek kan vervullen als ontmoetings- en kennisplaats. Ze verwijzen daarbij naar de ‘herziene rol’ die bibliotheken en boekhandels de laatste jaren oppakken. “Zeker als we dit kunnen combineren met bijvoorbeeld de wens voor het scheppen van leerwerkplekken, een Green Office en de wens om events/lezingen/debatten te organiseren op de campus. Iets dat aansluit bij ons sticky campus gedachtegoed.”

Daarnaast wordt gewezen op het feit dat Fontys toch vooral een brede hogeschool is, met veel diversiteit onder de disciplines.  Uiteraard  is een meer digitale vorm van de mediatheek en onderzoek de toekomst en vraagt dat ondersteuning. Maar, zo stelt de lectorenraad, dat neemt het belang van fysieke plek niet weg: “Er is geen one size fits all. Bij FH ICT zijn boeken misschien niet meer zo relevant als bij bijvoorbeeld de kunsten en pedagogiek.” 

De lectoren adviseren daarom het streven naar een hybride onderzoeksinfrastructuur. “Deze kunnen we samen met studenten, docenten, onderzoekers en de collega’s van mediatheken ontwerpen, passend bij de diversiteit aan behoeften vanuit de verschillende disciplines en regio's.”

Gesprek
Het advies wordt door het overgrote deel van de lectoren onderschreven; slechts twee van de ruim veertig lectoren onderschrijven wel het belang van de functies van mediatheken, maar niet de noodzaak van fysieke mediatheken.

Volgens lector Vincent Pijnenburg is het college van bestuur uitgenodigd om bij de eerstvolgende lectorenraad het gesprek hierover aan te gaan.  Hij heeft er alle vertrouwen in, zo stelt hij, dat dit ook zal gaan gebeuren.  Het is wel kort dag, want het definitieve voorstel wordt nog dit collegejaar aan de centrale medezeggenschapsraad voorgelegd. [Jan Ligthart

Reacties 1 - 20 (24)
Bedankt voor uw bericht.
Britt van Dommelen
30
May
2022
Ik vind het een vervelende beslissing! ook dat dit niet besproken is met de studenten en we hier erg laat achter zijn gekomen. Ik hoop daarom ook dat de studenten gehoord worden! Ik vind het heel moeilijk om te lezen (Dyslectie) dat is met boeken veel fijner dan op een schermpje... ik hoop dat er wat beter na gedacht word over de keuzen die er gemaakt is!

met vriendelijke groet,

Britt VD.
Eline Nijtmans
25
May
2022
Wat een belachelijk slecht idee. Niet alleen om alle fantastische argumenten die het lectoraat neerlegt, maar ook omdat het een ongelooflijk validistische actie is. Neurodiverse studenten (autisme, adhd en dyslectie bijvoorbeeld) zijn vaak niet in staat om digitale boeken te lezen en hebben de fysieke exemplaren nodig. Ook het hebben van een werkplek temidden van deze fysieke bronnen is draagt bij aan toegankelijk onderwijs. Dat Fontys diversiteit en inclusiviteit wil bevorderen is duidelijk onzin wanneer zij dit soort acties gaan uitvoeren. Validisme is al een gevoelig punt binnen de organisatie, dit maakt het niet beter!
Carola van Rooij
25
May
2022
Heldere woorden collega's, laten we ook stilstaan bij de enorme bagage van de medewerkers van de fysieke mediatheken en de sleutelfunctie die zij bekleden bij het toegankleijk maken van deze enorme hoeveelheid informatie met daarnaast de diverse workshops welke zij verzorgen. Laten we in dit digitale tijdperk niet vergeten dat de mens die werkt in een onderwijsomgeving een belangrijke toegang vertegenwoordigt tot de wondere wereld van, in dit geval, fysieke informatie.
Pien School
24
May
2022
Dank aan de lectoren voor het schrijven van deze brief. Het is teleurstellend dat studenten, docenten en lectoren niet oprecht geconsulteerd zijn over het idee de fysieke mediatheek van de verschillende campussen te verwijderen. Zoals de lectoren terecht betogen zijn studenten en docenten erbij gebaat om naast digitale, ook fysieke bronnen te kunnen raadplegen. Studenten staan er regelmatig van versteld welke informatie er in de boeken en tijdschriften te vinden is en zien op de plank direct meer bruikbare literatuur staan. Bovendien is de mediatheek inderdaad een belangrijke ontmoetingsplek waar wordt lesgegeven en docenten en studenten samen kunnen werken en studeren. De waarde van de enorme reikwijdte en diepgang van de nauwkeurig samengestelde collectie boeken van de mediatheek lijkt het CvB zich niet voor te kunnen stellen. Ik nodig ze van harte uit om eens een les in de mediatheek bij te wonen.
Bénédicte Sommerdijk-Rath
24
May
2022
Deze reeks aan reacties tonen al aan dat er vanaf de werkvloer veel medewerkers serieuze twijfels hebben over dit plan van het CvB (of is het al 'besluit'?) en de urgentie voelen om betrokken te worden bij mogelijke andere invulling. Is er een mogelijkheid om krachten te bundelen in dit protest en wat is daarvoor nodig? Of is het ongevraagd advies vanuit lectoren icm deze reacties al voldoende om dat proces in gang te zetten?
Anne-Marie Persijn
24
May
2022
Wat een just in time ondersteuning voor ons, als IMR van FHEC. Bezig met het schrijven van een advies aan de CMR, inhoudelijk volledig aansluitend aan het bovenstaande. Nu alleen nog onze eigen nuance toevoegen en we versterken elkaar. Dank aan alle lectoren voor het grondig en openbaar uitkomen voor deze visie en voor het belang van de studenten.
Marga Pruijt
23
May
2022
Heel fijn dat de lectoren hun mening geven in het belang van het onderwijs, namens studenten en docenten die officieel niet op de hoogte van dit plan zijn. Wrang is het dat in het voorlichtingsfilmpje over de plannen voor de Sticky Campus de mediatheken gewoon genoemd worden.
Naast boeken die niet als e-book verschenen zijn, hebben de mediatheken ook een grote fysieke spellencollectie die in het onderwijs gebruikt worden en is de uitlening van testmateriaal voor psychologisch onderzoek bij hen ondergebracht. Hopelijk komt het CvB tot het inzicht dat mediatheken meer zijn dan alleen maar boekenbewaarplaatsen.
Karin Kremer
23
May
2022
He he, zo fijn dat alle stakeholders binnen Fontys wakker zijn geworden! Top al die mooie reacties.
Stijn Peeters
20
May
2022
Lectoren dank voor de open reactie op dit onzalige voornemen. Al jaren verzorg ik als docent vanuit vakbeschouwing en in het kader van beeldende vakken lessen in de mediatheek van Fontys Hogeschool der Kunsten. Het naast elkaar kunnen leggen van fysieke boeken, het niet doelgericht zoeken maar intuitief en associatief zwerven worden mijns inziens volledig genegeerd in het voornemen van het bestuur. In mijn eigen beeldende en onderzoekspraktijk is niet het planmatige maar juist dat intuitieve, op serendipiteit gerichte proces, het verlangen om al zoekend te vinden van enorm belang. Boeken zijn mogelijk niet modieus, dat was Vermeer ook ooit, jarenlang vergeten totdat een kunsthistoricus zijn reputatie weer adem inblies. Particulieren en instellingen hebben zijn 'niet-modieuze' werk bewaard. Wie zijn wij in onze korte mensenlevens om te bepalen wat generaties na ons mogen vinden, wat van belang is en wat niet? Juist in de kunsten is de waan van de dag iets wat je zou moeten wantrouwen en heb je weet van de eeuwenoude beeld- en onderzoekstraditie die heel lang prima zonder electriciteit heeft kunnen functioneren. Een stroomstoring en alle kennis ligt plat, terwijl je bij kaarslicht ook prima een boek kunt lezen. Als je nooit in bibliotheken komt en boeken enkel als kaft en massa kent denk je; "wat staat al dat oude papier daar te doen?". Mensen die van bibliotheken houden zien mogelijkheden en beloftes en voelen de fysieke aanwezigheid van al die gebundelde kennis als een garantie voor stabiliteit en continuïteit.
Maartje
20
May
2022
Fysieke kennis bestaat niet, net zoals fysiek onderwijs (behalve bij Fysiotherapie dan). Maar onderwijs op locatie bestaat wel. En echte boeken ook!
Wie checkt even wat studenten willen?
Lectoren: Dank!
Lars Borghouts
20
May
2022
Boeken en tijdschriften zijn er al in overvloed digitaal. Maar voor de materialen die dat niet zijn, of gewoon voor de liefhebbers van papieren boeken/tijdschriften, is een mediatheek op elke locatie van een kennisinstelling essentieel.
De mediatheek is bovendien (vooruit, samen met het restaurant) het kloppend hart van elk onderwijsgebouw. Niet alleen voor boeken, maar ook voor studeerplekken, AV-materialen, onderwijs- en onderzoekmaterialen, enz. En met mediatheek-medewerkers die een belangrijke onderwijstaak hebben bij o.a. de ondersteuning van studenten bij het zoeken en vinden van bronnen. Kortom: if it ain't broke, don't fix it.
Henriëtte Mertens
20
May
2022
Helemaal mee eens Lars!
Ron Claassen
20
May
2022
Een goed initiatief van deze lectoren met argumenten die hout snijden.
Ik ben blij dat er tegengas wordt gegeven en ben het volledig eens met alle onderstaande reacties. Hopelijk komt het CVB tot inkeer...
Goijaart van Dijk
20
May
2022
Bedankt voor de brief, lectoren! En bedankt voor de warme reacties hier.
Maar het CvB heeft het besluit al lang genomen. Het is een ordinaire bezuinigingsactie, gebaseerd op de jaarrekening in plaats van op gedegen onderzoek naar wenselijkheid, haalbaarheid en draagvlak. Er wordt nu pas gewerkt aan een businesscase en het informeren van betrokkenen en pas daarna komt er inspraak. Behalve dat de IMR's al buitenspel gezet zijn. Op een of andere wonderlijke manier doet het CvB dit proces precies in omgekeerde volgorde... Misschien zouden ze eens een boek moeten lezen over bedrijfskunde, medezeggenschap of communicatie. Dat hebben we vast wel!
Hans Idema
20
May
2022
Eens met allen hieronder - en natuurlijk is zo'n campusbibliotheek dan ook qua digitale inrichting en menselijke begeleiding 'at the leading edge'.

@Joop Meuleman: is een publiek boekverbandingsfeestje (omwonenden en pers vooral uitnodigen om gezellig mee te doen) wellicht een leuk idee? Een zeer probate interventie bij dit soort kwesties, zo leert het verleden :-)
Zeger-jan Kock
20
May
2022
De lectoren merken terecht op dat de manier waarop iemand informatie wil raadplegen / bestuderen afhankelijk is van het te bestuderen domein en van de activiteiten binnen dat domein. Dat lijkt nog wel eens te worden vergeten in onderwijskundig denken waarin aangenomen wordt dat leren een generieke activiteit is (in plaats van domeinspecifiek). En in managementdenken dat uitgaat van ongenuanceerde standaardisering ("fijn overzichtelijk en beheersbaar Fontys-breed voor elk instituut op dezelfde manier"). Terzijde: dit is lastige materie. Standaardisering richting Xedule en Canvas lijkt vooral voordelen te hebben opgeleverd, omdat hierin goede keuzes zijn gemaakt; maar de vraag is of dit bijvoorbeeld bij de invoering van Gradework ook zo is geweest en hoe dit in de uitkomst van de discussies over leeruitkomsten, flexibilisering en afrekenen van aantallen ec's zal zijn.
Afijn, zeker is er een plek voor fysieke mediatheken! Al is het maar om af en toe eens door Scientific American te kunnen bladeren.
Jos Pieterse
20
May
2022
Eens met het advies om mediatheken niet te sluiten en alleen te vertrouwen op volledig digitale bronnen. Zowel studenten, docenten, docent-onderzoekers en lectoren maken allemaal gebruik van de mediatheek (fysiek en digitaal). In een tijd van verschraling (minder lezen van boeken, artikelen, vakbladen en kranten) en het flitsgedrag op internet zal het sluiten van de fysieke mediatheek deze ontwikkeling nog verder versterken. Net als in het onderwijs zou een blended variant beter zijn, waarbij misschien één fysieke locatie per campus afdoende kan zijn.
Gabriel
20
May
2022
Iedere keer dat ik aan studenten en aan externen vertel dat het hele gebouw NEXUS (met honderden studenten en medewerkers) geen enkele vorm van een bibliotheek/mediatheek heeft, wordt ik met verbazing gekeken. Studenten zoeken naar een plek om rustig te studeren. Ik, als docent, zoek fysieke boeken om te lezen. Tevergeefs.
Joris van Dooren
20
May
2022
Studenten die de mediatheek niet weten te vinden, maar vervolgens wel in de lochal zitten te studeren. Ze moeten niet weg, die mediatheken, ze moeten anders.
Olaf Schiltmans
20
May
2022
Hoewel het “komen tot een plaats- en tijdonafhankelijke beschikbaarheid van digitale informatie en kennisbronnen" een prachtig streven is komt het CvB er wel een beetje laat mee, want voor de Fontys mediatheken is dit al ruim twintig jaar onderdeel van de dagelijkse praktijk. Meer dan honderd databanken staan 24 uur per dag ter beschikking van studenten en medewerkers, in vrijwel alle gevallen met thuistoegang. Kranten, statistieken, wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen, ebooks, scripties en noem maar op. Informatiespecialisten helpen studenten en docenten om deze bronnen zo goed mogelijk te gebruiken, want deze vaardigheden heeft lang niet iedereen. Wat wil je nog meer? Nou, bijvoorbeeld dat je ook middelen aan kunt bieden die niet digitaal beschikbaar zijn of die in fysieke vorm simpelweg handiger in het gebruik zijn. Een fysieke mediatheek dus, waarin je bovendien op een laagdrempelige manier ondersteuning biedt bij het gebruik van de digitale bronnen. Waarom zou je je eigen collectie bij een externe organisatie kilometers verderop onderbrengen terwijl die materialen juist dicht bij het onderwijs nodig zijn en je de mensen, expertise en middelen om de collectie te onderhouden gewoon al in huis hebt? Om over een tijdje te kunt zeggen “zie je wel, het wordt toch niet gebruikt”? Zo jammer als het CvB liever praat óver de mediatheek dan mét de medewerkers en directe gebruikers ervan. Het zou zo veel misverstanden kunnen voorkomen.
Francesc
25
May
2022
goed omschreven Olaf. Ook hier weer transparant en open communiceren, dit is zo belangrijk in zo'n grote (versnipperde) organisatie.
Jolanda Jole
27
May
2022
Goed geschreven Olaf.
Esse Heij
19
May
2022
Niet alleen de lectoren zijn hier tegen, ook de docenten!
Joop Meuleman
20
May
2022
Wellicht is de tijd aangebroken voor een grootschalige docentenactie.
Op de barricaden!