Redactiestatuten BRON

1. Definities

BRON

BRON is een openbaar journalistiek medium binnen Fontys Hogescholen dat via diverse platformen bericht over alle issues die van specifiek belang c.q. specifiek interessant zijn voor studenten en medewerkers van Fontys Hogescholen. Naast deze Fontys-gemeenschap behoren ook alumni, regionale en landelijke media, het bedrijfsleven en voor zover relevant overige onderwijsinstellingen, beleidsmakers en bewindslieden tot de doelgroepen.

Uitgever

Formeel verantwoordelijke uitgever van BRON is het College van Bestuur van Fontys Hogescholen. De operationele uitgeefverantwoordelijkheid is door het College van Bestuur gemandateerd aan de directeur van de dienst Marketing & Communicatie, die daarmee namens het College optreedt als operationeel uitgever.

Hoofdredacteur

De hoofdredacteur is medewerker van de Dienst Marketing & Communicatie en is eerst verantwoordelijke voor de redactie en realisatie van BRON.

Redactie

Medewerkers van de Dienst Marketing & Communicatie die zijn aangewezen om journalistieke bijdragen te leveren aan BRON; studenten, journalisten en andere medewerkers met wie een tijdelijk dienstverband is aangegaan danwel op contractbasis incidentele bijdragen realiseren ten dienste van BRON.

Uitgeefcontract

Jaarlijks te vernieuwen afspraak tussen uitgever en hoofdredacteur over:

 • het door de uitgever ter beschikking te stellen jaarbudget voor BRON;
 • de redactieformule van BRON;

Redactieformule

Bindend kader voor de redactionele opzet en uitvoering van BRON gedurende een kalenderjaar.

Redactieraad

Een door het College van Bestuur ingesteld adviesorgaan voor uitgever en hoofdredacteur.

2. Doelstelling BRON

2.1 BRON heeft tot doel bij te dragen aan:

 • adequaat informeren van studenten en medewerkers over voor hen en/of voor de Fontys gemeenschap relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen en buiten Fontys ;
 • uitwisseling van meningen en standpunten binnen de Fontys-gemeenschap over dergelijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en issues;
 • met woord en beeld prikkelen en stimuleren van studenten en medewerkers om individueel en als gemeenschap tot betere prestaties te komen en waar mogelijk meer impact op de maatschappij te hebben
 • het overdragen van voor de Fontys-gemeenschap relevante kennis in brede zin, met duidelijk onderscheid van feiten en meningen
 • bekendheid van studenten en medewerkers met essentiële formele mededelingen van Fontys-zijde aan de Fontys-gemeenschap;
 • binding van studenten en medewerkers aan Fontys.
 • Onderwijs en praktijkgericht onderzoek worden zo evenwichtig mogelijk belicht, waarbij het streven is om ook alle afzonderlijke hogescholen zo evenwichtig mogelijk aan bod te laten komen.

2.2 BRON realiseert deze doelen door toepassing van journalistieke werkvormen - in woord of beeld - als: nieuwsbericht, beschouwing, reportage, interview, commentaar, opinie, column, vlog, blog. Bovendien wordt dit gerealiseerd door een gevarieerde onderwerpkeuze, door bondig en helder taalgebruik, alsmede door een aantrekkelijke vormgeving.

2.3 BRON slaat op evenwichtige wijze een brug tussen de informatiebehoeften en interesses van de leden van de gemeenschap en de missie, doelstellingen en belangen van Fontys. Daarbij is de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie gewaarborgd.

3. Uitgever

3.1 De formele uitgever (i.c. het CvB):

 • beslist over de continuïteit van BRON;
 • stelt het uitgeefcontract vast (en daarmee het budget, de redactieformule en indien van toepassing het advertentiebeleid en de advertentietarieven voor een jaar/jaargang);
 • benoemt de leden van de Redactieraad.

3.2 De formele uitgever (i.c. het CvB) kan slechts besluiten tot tussentijdse wijzigingen van het uitgeefcontract op initiatief van of in goed overleg met de operationele uitgever (i.c. de directeur Marketing & Communicatie), de hoofdredacteur en de redactieraad.

3.3 De operationele uitgever (i.c. de directeur Marketing & Communicatie):

 • stelt de hoofdredacteur aan c.q. verleent deze ontslag, na ter zake advies ingewonnen te hebben van de Redactieraad en overleg gevoerd te hebben met de formele uitgever;
 • stelt op voorstel van de hoofdredacteur de leden van de redactie aan c.q. verleent deze ontslag;
 • beoordeelt de hoofdredacteur op zijn of haar functioneren en voert functioneringsgesprekken met hem of haar;
 • adviseert de formele uitgever over het jaarlijkse concept-uitgeefcontract;
 • beslist over bezwaarschriften van lezers tegen de wijze waarop de hoofdredacteur klachten over de inhoud van BRON heeft afgehandeld, na advies ingewonnen te hebben van de redactieraad.

3.4 In gevallen waarin overleg gewenst is over al dan niet te publiceren media-uitingen, vindt ruggespraak plaats tussen de hoofdredacteur, de operationeel uitgever en de formele uitgever.

De uitgever zal de (hoofd)redactie nimmer voorafgaand aan verschijning van BRON dwingen af te zien van publicatie van c.q. wijzigingen aan te brengen in een bericht, artikel, opinie, ingezonden mededeling of andere media-uiting. De uitgever kan de hoofdredacteur wel verzoeken van een publicatie af te zien c.q. deze te wijzigen. De hoofdredacteur beslist - al of niet na advies ingewonnen te hebben van de redactieraad - hoe hij met zo'n verzoek omgaat.

4. Hoofdredacteur

4.1 Binnen de redactieformule opereert de hoofdredacteur in journalistieke zin onafhankelijk.

4.2 De hoofdredacteur:

 • bereidt jaarlijks in overleg met de operationele uitgever en redactieraad tijdig een concept-uitgeefcontract voor, waarin een onderbouwd voorstel voor het budget, de redactieformule en eventueel advertentiebeleid en de advertentietarieven voor een jaar/jaargang, en legt dit met advies van de redactieraad en de operationele uitgever ter vaststelling voor aan de formele uitgever;
 • is verantwoordelijk voor de inhoud en productie van BRON;
 • geeft functioneel leiding aan de redactie en het redactieproces;
 • beoordeelt elk van de redacteuren op zijn of haar functioneren en voert functioneringsgesprekken met hen;
 • legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de uitgever over de verwezenlijking van het in dat jaar geldende uitgeefcontract en bespreekt deze verantwoording ook met de redactieraad;
 • is als eerste verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten van lezers over de inhoud van BRON.

5. Redactie

5.1 Binnen de redactieformule opereert de redactie onder leiding van de hoofdredacteur in journalistieke zin onafhankelijk.

5.2 Redactieleden leggen over hun journalistieke taak binnen BRON verantwoording af aan de hoofdredacteur.

6. Redactieraad

6.1 De taak van de redactieraad is:

 • te waarborgen dat hoofdredacteur en redactie van BRON binnen de redactieformule in journalistieke zin onafhankelijk kunnen opereren;
 • te bevorderen dat hoofdredacteur en redactie opereren conform de in het uitgeefcontract vastgelegde journalistieke werkwijze;
 • de uitgever en hoofdredacteur te adviseren omtrent bezwaarschriften zoals genoemd in artikel 3.1. en over situaties zoals bedoeld in artikel 3.2;
 • te adviseren over de aanstelling of ontslag van de hoofdredacteur;
 • te adviseren over de redactieformule en de wijze waarop deze in de praktijk gestalte krijgt.

6.2 De redactieraad bestaat uit 5 leden: drie personeelsleden, een student en één externe, journalistiek georiënteerde deskundige. De redactieraad benoemt uit hun midden een voorzitter. Deze voorzitter organiseert de reguliere bijeenkomsten van de redactieraad.

6.3 De leden van de redactieraad worden voor twee jaar benoemd door de formele uitgever (i.c. het CvB) na consultatie van de operationele uitgever (i.c. de directeur M&C) en de hoofdredacteur. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. De benoeming van de interne leden loopt af op het moment dat zij Fontys verlaten.

6.4 De operationele uitgever (i.c. de directeur M&C) voorziet in de secretariële ondersteuning van de raad. Hij is toegevoegd lid van de redactieraad maar heeft – om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen – geen stemrecht.

6.5 De redactieraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Zij bespreekt de onder 4.2 genoemde verantwoording van de hoofdredacteur en het door de hoofdredacteur voorbereide concept-uitgeefcontract met hoofdredacteur en operationeel uitgever. De raad brengt jaarlijks verslag uit van haar activiteiten aan de formele uitgever (i.c. het CvB).

7. Redactieformule

7.1 In de redactieformule wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

 • de verschijningsvorm(en);
 • de grafische vormgeving;
 • de frequentie;
 • de omvang;
 • de volumeverhouding tussen redactionele inhoud, mededelingen buiten de redactionele verantwoordelijkheid, ingezonden opinies van derden en advertenties;
 • de volumeverhoudingen tussen verschillende journalistieke genres (zoals nieuws, infotainment, human interest, achtergrond, opinie);
 • de volumeverhouding tussen student- en medewerkersgerichte redactionele inhoud;
 • de volumeverhoudingen tussen (specifieke) aandachtsgebieden;
 • de vaste indeling;
 • de vaste rubrieken;
 • restricties ten aanzien van adverteerders c.q. advertenties;
 • specifieke aandachtsgebieden;
 • journalistieke werkwijze.

8. Wijzigingen

8.1 Alleen de formele uitgever (i.c. het CvB) kan besluiten tot wijziging van dit statuut. Een dergelijk besluit wordt pas genomen na advies ingewonnen te hebben van de operationele uitgever (i.c. de directeur M&C), de redactieraad en de hoofdredacteur.

Bijlage: journalistieke werkwijze

Bij de realisatie van berichtgeving geldt dat een en ander tijdig, evenwichtig en objectief en volgens algemeen geldende journalistieke normen gebeurt. In het bijzonder betekent dit:

a. verificatie van feitelijke mededelingen;

b. het principe van hoor en wederhoor(in hetzelfde verhaal);

c. een scherp herkenbaar onderscheid tussen feiten en opinies;

d. de situering van bijdragen in lopende discussies;

e. aandacht voor de veelzijdigheid van complexe situaties en de diversiteit van meningen daarover;

f. de herkomst van ingezonden brieven moet voor de lezers duidelijk zijn. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de inzenders, de verantwoordelijkheid voor de plaatsing bij de redactie. De redactie heeft het recht een discussie gesloten te verklaren;

g. de redactie neemt geen artikelen of bijdragen in het medium op die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of die aanleiding kunnen vormen voor het instellen van een schadevergoedingsactie jegens Fontys Hogescholen.

h. de redactie kan eigen standpunten innemen. Deze dienen als zodanig herkenbaar te zijn;

i. voor de redactie gelden de normale regels van vrijheid van nieuwsgaring. In principe wordt de bron van vermelde gegevens duidelijk aangegeven;

j. de redactie opereert wat haar publicaties over personen, documenten, brieven, nota's en vergaderingen betreft, binnen de grenzen van de in de samenleving en binnen de Fontys-gemeenschap bestaande regels omtrent openbaarheid;

k. ingeval de redactie constateert dat in enige bijdrage feitelijke onjuistheden voorkomen, worden deze gerectificeerd.