Eindhoven,
02
juni
2020
|
16:28
Europe/Amsterdam

‘Stel de leraar in staat om onderwijs passend te maken’

Dat het ‘passend onderwijs’ niet goed uit de verf komt, zoals vorige week uit onderzoek bleek, ligt volgens Linda van den Bergh niet aan het idee erachter, maar aan de uitvoering ervan. De lector Waarderen Diversiteit bij Fontys schreef er onderstaande opinie over.

Afgelopen week verscheen het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek naar passend onderwijs. De kranten stonden er vol mee: verwachtingen die niet zijn waargemaakt, verhalen van leerlingen die nog steeds niet naar regulier onderwijs gaan. Het was geen nieuws, want eerder verschenen er tussenrapporten. Daarnaast is passend onderwijs vaak besproken met verhalen van ouders, leerlingen en leraren voor wie het niet werkte en in relatie met de toenemende werkdruk en het lerarentekort.

Het blijkt lastig om effecten te bepalen, omdat definities en normen ontbreken. Er zijn grote verschillen tussen scholen en samenwerkingsverbanden. Duidelijk Linda van den Bergh - foto: Bas Gijselhartis dat de maatregelen weinig impact hebben op het werk in de klas en dat leraren zich meer belast voelen. Dit terwijl vanaf het begin de belofte was dat passend onderwijs juist de werkvloer moest bereiken.

Terecht werd hiermee erkend dat goed onderwijs staat of valt met de leraar voor de klas. Hier moet snel meer werk van gemaakt worden! Dit vraagt om een heldere visie op afstemmen op diversiteit, een daarbij passend professionaliseringsbeleid met veel aandacht voor de houding en opvattingen van de leraar.

Visie op afstemmen diversiteit
Uit onderzoek naar afstemmen op diversiteit blijkt dat een heldere visie voorwaardelijk is. Verschillende vormen van differentiatie hebben verschillende effecten op verschillende groepen leerlingen. Wanneer leraren weten waar ze als team naar streven, kunnen zij hierop hun aanpak baseren.

Dit blijkt echter niet vanzelfsprekend. Er zijn nagenoeg geen systematische verbanden tussen kenmerken van individuele leraren, ondersteuners, en scholen. Afstemming van onderwijs lijkt vooral een individuele aangelegenheid. Dit terwijl we weten dat het juist krachtig is wanneer een team het gevoel heeft dat zij samen het verschil kunnen maken voor iedere leerling.

Collective efficacy heeft zelfs meer effect op de leerprestaties, dan de sociaal economische achtergrond van de leerlingen. Leiders in het onderwijs: ontwikkel dus samen met je team een duidelijke en concrete visie op het afstemmen op diversiteit!

Voortgezette professionalisering
Een doel was dat leraren voldoende toegerust en ondersteund zouden zijn om passend onderwijs te geven. Zij kregen meer professionele ruimte om invulling te geven aan het onderwijs. Uit de eindevaluatie blijkt dat er nauwelijks extra is ingezet op professionalisering. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen, die het vaak over laten aan de scholen.

Leraren vinden zichzelf gemiddeld bekwaam genoeg. Wel geven ze aan dat ze de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, minder goed kunnen helpen dan voorheen. Leraren vragen hiervoor om betere voorwaarden, zoals kleinere klassen en meer handen in de klas, waarvoor onvoldoende budget wordt vrijgemaakt.

Tegelijkertijd wordt gezien dat leraren instrumenten, bedoeld voor focus in professionaliseringsdoelen nog niet altijd kennen, zoals het schoolondersteuningsprofiel. Ook professionele ruimte wordt onvoldoende benut. Veel leraren kennen het professioneel statuut niet, waarin hun zeggenschap en de wijze van professionaliseren is geregeld. Juist hier kunnen leraren hun invloed uitoefenen.

Een Leraren zouden meer moeten professionaliseren.vierjarige bacheloropleiding is niet meer voldoende. Leraren zullen zich continu moeten blijven ontwikkelen. Hiervoor is het samen leren met collega’s heel geschikt, vooral met een sterke praktijkgerichtheid, vanuit een actieve, onderzoekende houding, gekoppeld aan de visie en met eigenaarschap bij de leraar.

In onze onderzoeksprojecten zien we steeds dat leraren met name inhoudelijke gesprekken met collega’s waarin zij de waarden van waaruit ze lesgeven en de manier waarop zij die concreet vormgeven zo waarderen. Deze gesprekken zouden duurzaam ingebed moeten zijn in de overlegstructuur, niet gekoppeld aan tijdelijke projecten.

Ook een professionele masteropleiding, zoals de master Educational Needs (EN), Leren & Innoveren of Pedagogiek, is een goede manier van professionalisering. In de master EN zijn denken in mogelijkheden, inclusie, systeemdenken en samenwerken binnen en buiten de eigen organisatie centrale thema’s. Stuk voor stuk inhouden die eigenlijk voorwaardelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs. Masteropgeleiden kunnen vervolgens een voortrekkersrol spelen in teamprofessionalisering.

Houding en opvattingen
Leraren geven aan dat zij minder bereid zijn geworden om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te ondersteunen. Leraren voelen zich overbelast en zitten ‘aan de grens’. Het aantal leerlingen met ondersteuningsbehoeften is niet toegenomen, maar de aard van hun problematiek lijkt wel zwaarder geworden.

Het labelen van leerlingen gebeurt meer in plaats van minder, ondanks het risico op stigmatisering. Iedereen heeft wel gehoord van self-fulfilling prophecies. Als een leraar denkt dat een leerling ‘moeilijk’ is of ‘toch niet goed kan leren’, dan is de kans groot dat dat ook gaat kloppen. Negatieve opvattingen over het willen of kunnen ondersteunen van leerlingen worden onbewust gecommuniceerd aan de leerlingen en hun ouders.

Leraren moeten juist weer de ruimte voelen en krijgen om er te zijn voor iedere leerling. Het scheppen van betere voorwaarden is hiervoor natuurlijk belangrijk. En daarnaast, zoals gezegd, het werken in een team met een duidelijk visie, vanuit het denken in mogelijkheden en het streven naar inclusie, waarbij professionele ruimte gevoeld en genomen wordt.

Linda van den Bergh, lector Waarderen van Diversiteit bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Reacties 1 - 7 (7)
Bedankt voor uw bericht.
H.v.Oostrum
05
June
2020
Compliment, Linda! Heldere visie, systematische verbanden, effectieve instrumenten en professionele ruimte... Voorwaarts, samen.
Thieu Dollevoet
04
June
2020
Dag Linda,

Ik kan je benadering wel onderschrijven, de systeemaspecten zie ik echter onvoldoende tot hun recht komen. Lijkt me goed dat als aanvulling op te pakken.

Succes en groet,

Thieu
jan koster
04
June
2020
Dag Linda,
Prima artikel. Mag ik je uitdagen mee te helpen de theorie in de praktijk toe te passen? Samen met Route B en ConnEQt in Eindhoven, Interteach in Oisterwijk, SWV Eindhoven, SWV Helmond, vanuit https://talentstimuleren.nl/werkgroep/27-talentnetwerk-brabant-limburg?
Vriendelijke groet,
Jan.
Linda van den Bergh
04
June
2020
Dag Jan,

De uitdaging om theorie over deze thematiek toepasbaar te maken voor de praktijk ga ik graag aan. Laten we een afspraak maken.

Vriendelijke groeten,
Linda
Peter Honcoop
04
June
2020
Prachtig theoretisch artikel, maar de praktijk is veel weerbarstiger. Het nascholen wordt onderschat, er is nauwelijks ruimte en energie voor een master. De financiële kant van Passend Onderwijs is volledig uit beeld in het artikel.
Peter Honcoop, Clusterdirecteur
Jan van Balkom
03
June
2020
In februari was er de grote conferentie Inclusiever Onderwijs te Bussum. Ruim 600 leerkrachten en vooral bestuurders kwamen bijeen om het ideaal van inclusie met elkaar te delen. Ook rondom Passend onderwijs zijn veel conferenties en studiedagen georganiseerd. Meestal met 'de techniek' om dingen te regelen of om budgetten te verdelen. Passend onderwijs haalde het idealisme uit de leerkracht. Met Passend onderwijs zou het allemaal bereikbaar worden. De droom van inclusie is niet bereikbaar. En dat is maar goed ook. Wel het streven en de wens van heel veel leerkrachten om elke dag weer alle leerlingen mee te laten doen. Het heeft tot nu toe niet veel geholpen dat het onderwijs bestormd werd met deskundigen en met adviseurs. Zoals Linda zegt bieden voortgezette (master-)opleidingen de beste kansen om leerkrachten zelf de noodzaak en de vreugde te laten ontdekken van inclusiever onderwijs. En vooral omdat ze tijdens zo'n opleiding de tijd nemen/krijgen om te ontdekken waar het om gaat als je alle leerlingen mee wilt laten doen. En ook omdat ze de kracht in zichzelf ontdekken om dat klusje zelf te klaren. Die zelfbewuste leerkracht weet wat hij doet en ook wat hij kan!
Ik mocht vele jaren leerkrachten helpen met het delen van hun kennis door het schrijven van een artikel in het onderwijsvakblad Zorg Primair. Vaak was dat kennis die men opgedaan had tijdens een voortgezette opleiding (bo-vakstudie, leraar speciale onderwijszorg, master in education...).
Met de komst van Passend onderwijs blijken heel veel onderwijsprofessionals geen tijd of puf voor het volgen van een substantiele vervolgopleiding te hebben (of te krijgen).
Telkens als ik in een boek een literatuurverwijzing zie naar een artikel in Zorg Primair dan weet ik dat de schrijver put uit de kennis en ervaring van een onderwijsprofessional. Altijd iemand die met zijn vak met passie en aandacht heeft beschouwd.
Tijdens de conferentie Inclusiever onderwijs kwam de geur van inclusie weer boven drijven. Dat was voldoende reden voor de redactie van Zorg Primair om een themanummer 'Inclusiever onderwijs' samen te stellen. Het wordt op 11 juli toegezonden aan 35000 onderwijsprofessionals. Wie het nummer digitaal wil ontvangen, mag me een mailtje sturen!
Ties Baas
04
June
2020
Beste Jan,

Mooi weer wat van je te lezen.
Je voedt mijn inziens je eigen idealisme als leerkracht door naast je eigen verhaal het andere verhaal ernaast te zetten: dat andere verhaal kan komen vanuit de teamvisie, scholing maar vooral vanuit goed luisteren naar ouders, leerlingen, collega's, etc. Wat je hierbij helpt is een nieuwsgierige open houding naar de ander toe, het durven loslaten van geijkte paden en het hebben van gespreksvaardigheden om elkaar te ont-moeten. Een team met een welkomstmodel dat zichzelf en hun schoolvisie regelmatig evalueert, dat betrokken externe dienstverleners met bijbehorende visies regelmatig evalueert. creeert een gezamenlijk gedragen visie en werkkader, waarbij ruimte is voor eigen inkleuring en ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat met een financiele impuls als extra handen in de groep en bovenstaande condities je veel meer leerlingen mee kan laten doen.

Ik zou graag het betreffende themanummer willen ontvangen,

met vriendelijke groeten, Ties
Joop Bloks
03
June
2020
Dag Linda,

Inderdaad een mooi stuk. Verdere professionalisering is m.i. inderdaad van groot belang om verdere stappen te kunnen maken. Daarbij moeten we niet alleen denken aan formeel leren, maar juist ook aan informeel leren. Dat doe je van elkaar en met elkaar. Door met elkaar i.p.v. afzonderlijk van elkaar direct op de werkvloer samen te werken aan steeds beter onderwijs, kun je veel van elkaar leren. Dat weten we al lang, maar we maken er nog te weinig gebruik van. Door een nauwe samenwerking wordt ook de onderwijsvisie van de school steeds beter verankerd. Misinterpretaties van de visie zijn vaak zichtbaar in het handelen van de leerkracht. Juist dat handelen ligt tijdens het samenwerken bloot. Het wordt daarmee bespreekbaar en kan waar nodig onder invloed van nieuwe inzichten door de leerkracht zelf worden bijgesteld. De visie blijft daarbij sturend en op die manier ook levend. Luc Greven schrijft in zijn boek "Kantelende scholen" het volgende: "Om frequente, professionele, inhoudelijke, gerichte, directe feedback mogelijk te maken, moet het handelen van de leraren uit de beslotenheid van de eigen klas worden gehaald. Een grote slag op dat vlak is het werken van een team leraren in een unit met leerlingen waar ze gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn." Ook het onderzoek "Passend onderwijzen met co-teaching" van Dian Fluijt wijst in de richting van informeel leren van elkaar. Wanneer we erin slagen onze kennis, ervaring en dus onze knowhow te bundelen en beschikbaar te stellen voor elkaar, dan slaan we niet alleen een grote kwaliteitsslag, maar werken we ook aan een groter competentiegevoel, meer vertrouwen, minder stress en daarmee ook meer arbeidsvreugde bij onze professionals. Je staat er immers niet alleen voor.
Saskia Sliepenbeek
02
June
2020
Beste Linda,

Een duidelijk en krachtig stuk. Hopelijk bereikt het hen die het nodig hebben.

Ga door met het verkondigen van je boodschap!

Groeten van Saskia