Eindhoven,
30
april
2021
|
11:06
Europe/Amsterdam

Medewerkers net iets honkvaster door corona

De coronacrisis heeft de uitstroom op eigen verzoek van Fontys-medewerkers verkleind. Uit door Bron opgevraagde cijfers blijkt dat tijdens de pandemie minder medewerkers vertrokken. Alleen in de leeftijdscategorie 55+ zijn sinds april 2020 juist meer mensen vertrokken. 

In het onderwijs zijn werknemers al honkvaster dan in andere sectoren. Corona heeft dat duidelijk alleen maar versterkt. Waar onder Fontys-personeel in 2018 en 2019 juist een stijging te zien was van het aantal medewerkers dat voor een carrière buiten Fontys koos, daalde het aantal vrijwillig vertrokken werknemers het afgelopen jaar. 

Bron data grafieken: Dienst P&O Fontys HogescholenZoals ook wel te verwachten valt tijdens een crisis van deze omvang. In 2019 vielen in totaal 115 fte's vrij door vertrekkend personeel, waar dat er in het coronajaar nog maar 89 waren. Waarmee de uitstroom weer terug is op het niveau van 2016. 

Met een krimpend personeelsbestand heeft het niets te maken: vergeleken met 2019 was het aantal fte's bij Fontys in maart van dit jaar juist gestegen van 3782 naar 3998 fte's.

Het gaat hierbij overigens getalsmatig om hogere aantallen medewerkers, aangezien lang niet iedereen een voltijdsbetrekking van 1 fte had. In alle cijfers zijn alleen de medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meegeteld, dus geen contractanten of interim-personeel.

Leidinggevenden
Waar de afgelopen jaren het verloop onder onderwijzend personeel beduidend hoger was dan bij onderwijsondersteunend personeel, is dat in het coronajaar vrijwel gelijkgetrokken. Van het ondersteunend personeel vertrok 2,11 procent, van het onderwijzende deel 2,29 procent. 

Onder leidinggevenden is dezelfde trend zichtbaar. In 2018 viel nog 12,7 fte vrij door vertrekkende (adjunct-)directeuren, managers en teamleiders. Sinds april vorig jaar is dat nog slechts 7,7 fte.

Meer ouderen vertrokken
Blijven zitten waar je zit dus, lijkt de trend. Opmerkelijk is dan de verschuiving binnen de leeftijdscategorieën, en dan met name de 55-plussers.

Waar in alle andere leeftijdsgroepen minder werknemers zijn vertrokken, is onder de oudere medewerkers juist een flinke toename te zien: het percentage vertrokken 55-plussers verdubbelde in coronatijd vergeleken met het jaar ervoor.

In absolute cijfers is dat overigens minder schokkend: in aantal fte's betekende het een stijging van 6,67 in 2019 naar 14,7 in de periode april 2019-maart 2021. En dat op een totaal van grofweg 1.000 fte's, een kwart van alle fte's, die ingenomen worden door deze leeftijdsgroep. 

Martijn Moonen, beleidsmedewerker van de dienst P&O van Fontys Hogescholen, die op verzoek van Bron de cijfers boven tafel haalde, vindt het niettemin opmerkelijk. Hij denkt er ook wel een mogelijke verklaring voor te hebben: de andere manier van werken als gevolg van corona. 

"De nieuwe docentrollen, de mediawijsheid, de digitalisering; het zijn allemaal ontwikkelingen die wel wat vragen van medewerkers. De ene 55-plusser kan zich daarin wellicht makkelijker aanpassen dan de andere."

Meer verloop in Venlo en Tilburg
Ook op een ander vlak is nog een klein maar opmerkelijk verschil te zien: het vertrek van medewerkers in de drie grootste vestigingen Eindhoven, Tilburg en Venlo.

Dan blijkt van die drie alleen in Eindhoven sprake van een afname van het aantal vertrokken medewerkers. In Tilburg en Limburg is juist sprake van een lichte stijging ten opzichte van het laatste jaar voor corona. Precies een tegenovergestelde ontwikkeling ten opzichte van het laatste jaar voor de coronacrisis. [Jan Ligthart]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.