Eindhoven,
26
februari
2018
|
11:41
Europe/Amsterdam

Infopunt Veiligheid nieuw leven ingeblazen

Samenhang brengen in losse plannen is speerpunt Veiligheidsagenda

Het Infopunt Veiligheid van Fontys bestaat nu twee jaar, maar er komen amper vragen om ondersteuning binnen. Met een nieuw en maandelijks veiligheidsoverleg wordt het Infopunt nieuw leven ingeblazen. Coördinator Veiligheid Inge Wijnja gaat zich de komende tijd bovendien inzetten voor meer 'stroomlijning' van het veiligheidsbeleid binnen Fontys.

Het is één van de uitkomsten van de Veiligheidsagenda, die de dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken (H&F) samen met andere diensten en instituten heeft opgesteld. Onlangs is deze door het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Fontys vastgesteld. Inge Wijnja.Een speerpunt in dit stuk is integraliteit. Binnen de hogescholen wordt op veel vlakken aan veiligheid gewerkt, maar een gezamenlijke afstemming ontbreekt vaak. Met die stroomlijning zal coördinator veiligheid Inge Wijnja van Fontys zich de komende tijd nadrukkelijker bezighouden.

Versnipperd
"Nu is het veiligheidsbeleid best versnipperd", vertet ze. "Wij hebben binnen de dienst H&F ons eigen beleid, maar bijvoorbeeld 'P&O' en 'Studentvoorzieningen' behandelen weer een ander stukje veiligheid." Een van de acties in de nieuwe Veiligheidsagenda is te bekijken of Fontys uit de voeten kan met al die losse veiligheidsplannen of dat een gezamenlijke aanpak loont.

Als klein voorbeeld noemt Wijnja de diefstal van een laptop. "De eigenaar doet daarvan aangifte bij onze meldkamer, maar vergeet een melding te doen van 'het vermoeden van een datalek'. En als je dat te laat meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, krijg je nog een boete ook." Dit soort praktijkgevallen wordt voortaan maandelijks besproken in een integraal veiligheidsoverleg. Daarbij zijn diverse Fontys-diensten en zo nodig ook -instituten betrokken.

Drie thema's
Drie thema's krijgen in de Veiligheidsagenda prioriteit: informatieveiligheid, sociale veiligheid en internationalisering. Volgens Wijnja, sinds twee jaar veiligheidscoördinator, is dat bepaald op basis van interviews met veiligheidsfunctionarissen en enkele instituutsdirecteuren. "Het zijn ook zaken die Fontys-breed spelen en waarbij een integrale aanpak mogelijk meerwaarde heeft."

Met name informatieveiligheid is actueel. Is Fontys voldoende beschermd tegen bijvoorbeeld hackers? "Het merendeel staat al in de roadmap informatiebeveiliging 2020. Ik denk dat we als Fontys hiermee een heel eind zijn. Wel kan er nog een hoop gebeuren op het gebied van bewustwording van risico's", aldus Wijnja. Vergrendel bijvoorbeeld je laptop als je naar het toilet gaat. "De sociale veiligheid wordt onder meer gemeten in het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers."

Psychische problemen
Internationalisering staat niet voor niets hoog op de agenda. Er zijn volgens de coördinator veiligheid bepaalde instituten die veel nationaliteiten en culturen herbergen. "Daardoor kunnen er mooie dingen ontstaan, maar ook onbegrip. Dat is een punt waar we als Fontys het gesprek over moeten aangaan. Bijvoorbeeld bekijken of buitenlandse studenten wel goed genoeg worden voorbereid op hoe bepaalde zaken in Nederland werken." Ook krijgen nogal wat buitenlandse studenten hier te maken met psychische problematiek. "Het is toch een hele overgang."

Bewustwording
Bewustwording is eveneens een speerpunt. Bijvoorbeeld bij studenten en medewerkers die naar het buitenland gaan, maar niet weten welke veiligheidsrisico's zich daar voordoen, vertelt ze. "Of instituten die een ingenieus experiment willen doen, maar daarvoor een praktijklokaal hadden moeten gebruiken. Of een beter beveiligde ruimte hadden moeten huren. Er moet iets zijn waar mensen met dit soort vragen hulp kunnen vragen." Ook daarom wordt het Infopunt Veiligheid opgepoetst.

Dit centrale punt wordt met name via de Fontys-internetportal onder de aandacht gebracht. "We stellen nu ook de tien meest prangende vragen over veiligheid op, plus de antwoorden. Met daarbij een soort achterliggende wegwijzer waar je aanvullende informatie kunt krijgen. Na de zomer starten we een campagne om mensen meer bewust te maken van veiligheidszaken." [Tim Durlinger]

De complete Integrale Veiligheidsagenda vind je hier (link Beleidsagenda's). Het Infopunt Veiligheid is per e-mail te bereiken: infopuntveiligheid@fontys.nl